قوانین مربوط به اخذ تابعیت اتریش

بهمن ۱۰, ۱۳۹۵

اخذ تابعیت اتریش

اخذ تابعیت اتریش مبنای اخذ تابعیت اتریش در درجهۀ نخست بر پایهۀ اصل تابعیت فرزند «jus sanguinis» است. به عبارت دیگر معمولاً در صورتی که یکی […]