فواید و مضرات پناهندگی

شهریور ۲۵, ۱۳۹۳

فواید و مضرات پناهندگی

در سالهای اخیر شاهد هستیم که هموطنان بسیاری در کشورهای مختلف در خواست پناهندگی نموده و اغلب با جواب منفی رو به رو شده اند. از طرفی بسیاری از پناهجویانی که جواب منفی گرفته اند به حق دارای مشکلات اساسی در ایران هستند و امنیت آنها به صورت جدی درخواست چه بسا که اگر آنها کیس خود را به نحو مناسبتری ارایه می دادند و با اطلاعات بیشتری در مورد شرایط و قوانین پناهندگی داشتند به چنین سرنوشتی دچار نمی شدند.