مهاجرت سرمایه گذاری در انگلستان

بهمن ۱۳, ۱۳۹۵

سرمایه گذاری در انگلستان

سرمایه گذاری در انگلستان : با توجه به اینکه کشورانگلستان از نظر ساختار اقتصادی کشوری پیشرفته وثروتمند در سطح جهان واتحادیه اروپا محسوب میشود. همین امر […]
مرداد ۲۵, ۱۳۹۳

سرمایه گذاری در انگلستان

به طورکلی در تعریف سرمایه گذاری می توان چنین گفت،انباشت وتزریق سرمایه به اقتصاد از این ایده نشات میگیرد که اقتصاد دانان موتور رشد و توسعه اقتصادی را سرمایه گزاری میدانند که یک نوع آن سرمایه گذاری خارجی ولو در سطح بنگاه های کوچک و خصوصی باشد چرا که سرمایه گذاری نقش و جایگاه مهمی در میان الگوهای رشد و توسعه اقتصادی دارد و موجب ثبات سیاسی هم هست برای همین کشورها برای اتباع دیگر کشورها هم برای سرمایه گذاری و انجام فعالیت های اقتصادی – تجاری و پرداخت مالیات اجازه ورود و اقامت در کشور را میدهند که وارد کردن سرمایه باید در قالب مشخص و با شرایطی که از طرف آن کشور پیش بینی شده صورت گیرد به عنوان مثال ثبت شرکت تجاری ،ایجاد تجارت ....