ویزای کار در استرالیا

تیر ۱۵, ۱۳۹۵
ویزای کاری استرالیا

ویزای کاری استرالیا

  ویزای کاری استرالیا                                             […]
شهریور ۱۹, ۱۳۹۲

ویزای اقامت دائم کاری مستقل استرالیا

این نوع ویزا برای آن دسته از کارجویان ماهری است که نیازی به ضمانت ایالت ،کارفرما یا اعضای خانواده ندارند.دارندگان این ویزا به همراه کلیه ی اعضای خانواده ی تحت تکفل خود (همسر و فرزندان) بصورت دائمی دراسترالیا می توانند زندگی و کار کنند.